27.5.13

Geçici Vergi Nedir? Kurumlar vergisi nedir?

geçici vergi beyannamesi örneği,geçici vergi nasıl hesaplanır, geçici vergi nedir, geçici vergi son gün, geçici vergi muhasebe kaydı, geçici vergi dönemleri, geçici vergi beyannamesi, kurumlar vergisi

Geçici vergi nedir ?

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici vergi nasıl ödenir?

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden e-beyanname sistemine kayıt olunarak her türlü vergi beyanı yapılabilmekte ve yine bu adresten ödenebilmektedir.

01.04.2013 Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği
2013/1 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu beyannamenin nasıl doldurulacağına ait kılavuz hazırlanmıştır.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.02.2013 tarihine kadar 2012 döneminde ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez

Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer ?

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemek zorundadırlar. Adi ortaklıklar, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler, ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici vergi mükellefi değillerdir. Ancak adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların elde ettikleri kazançlar geçici verginin konusuna girmektedir.

Kimler geçici vergi ödemezler ?

 • Tasfiye halindeki kurumlar vergisi mükellefleri tasfiye dönemlerinde, 
 • Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 
 • Yıllara sari inşaat ve onarma işi yapanlar, 
 • Ücret geliri elde edenler, 
 • Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 
 • Zirai kazanç sahipleri, diğer kazanç ve irat elde edenler, 
 • Kazançları vergiden istisna edilen serbest meslek erbabı,
 • Noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığı’nca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenler 
geçici vergi ödemezler. Ancak yıllara sari inşaat onarma işi yapanlar ile geçici noterlik görevini ifa edenler, bu işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki kazançları nedeniyle geçici vergi ödemek zorundadırlar.

Geçici vergiye esas kazanç nasıl tespit edilir?


Mükellefler, öncelikle ilgili hesap döneminin 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolarını esas alarak geçici vergi dönem kazancını, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi hükmüne göre belirleyeceklerdir. Geçici vergiye ilişkin kazançların tespitinde dönemsellik esasına uyulması ve Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Geçici vergi nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın (%15) uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı safi kurum kazancı üzerinden %20 olarak uygulanır. Hesaplanan geçici vergiden varsa aynı hesap dönemi ile ilgili olarak daha önce ödenmiş geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkifat yoluyla ödenmiş vergiler mahsup edilecek, mahsuptan sonra kalan tutar ödenmesi gereken geçici vergi olarak beyan edilecektir.

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespiti sırasında gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alabilecekleri tüm indirim ve istisnalardan yararlanabilirler.

Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?

Geçmiş dönemlere ilişkin geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi durumunda eksik beyan edilen kısım için yapılacak re’sen veya ikmalen tarhiyata vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi uygulanır. %10’luk yanılma payının beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Ödenmeyen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir mi?

Tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için geçici verginin ödenmiş olması şarttır.

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarına, vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe (gelir vergisi mükellefleri için 1 Mart, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Nisan) kadar gecikme zammı uygulanır.

Geçici verginin dönemleri, beyan ve ödeme zamanları nedir ?

 • 1.dön.(Ocak ,Şubat,Mart) 14 Mayıs akşamına kadar beyan,  17 Mayıs akşamına kadar ödeme
 • 2.dön.(Nisan,Mayıs,Haz.) 14 Ağustos akşamına kadar beyan, 17 Ağustos akşamına kadar ödeme
 • 3.dön.(Temmuz,Ağus.Eylül) 14 Kasım akşamına kadar beyan, 17 Kasım akşamına kadar ödeme
 • 4.dön.(Ekim,Kasım,Aralık) 14 Şubat akşamına kadar beyan, 17 Şubat akşamına kadar ödeme,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder